Pracownia Architektoniczna

Projektowanie jest naszą pasją, dlatego pracujemy z przyjemnością i dużym zaangażowaniem co przekłada się na jakość naszych usług i efektywność.

01

Projekty architektoniczno-budowlane

Pracownia zajmuje się kompleksowym projektowaniem obiektów o zróżnicowanej funkcji –  domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne, budynki biurowe, usługowe, przemysłowe. Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy opracowywaniu projektów. Choć nasze biuro zlokalizowane jest w Kielcach to realizujemy nasze projekty na terenie całej Polski.

Etapy prac projektowych

PRACE PRZEDPROJEKTOWE

Prace przedprojektowe stanowią materiał pomocniczy dla Inwestora, umożliwiający mu podjęcie decyzji związanych z wyborem lokalizacji inwestycji, jej wielkością i programem.

 • Doradztwo w zakresie procesu inwestycyjnego;
 • Ocena lokalizacji planowanej inwestycji;
 • Opracowanie założeń funkcjonalno-programowych;
 • Opracowanie materiałów specjalistycznych – ekspertyzy techniczne;
 • W przypadku istniejących budynków sporządzenie inwentaryzacji metodą skanowania laserowego 3D;

STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE

Studium programowo-przestrzenne może stanowić materiał pomocniczy do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i jest materiałem umożliwiającym Inwestorowi podjęcie bardziej precyzyjnych decyzji niż w ramach prac przedprojektowych.

 • Wstępna analiza możliwości zagospodarowania terenu;
 • Wstępne bilanse zapotrzebowania na media i czynniki energetyczne;
 • Wstępne dane o oddziaływaniu inwestycji na środowisko;
l

PROJEKT KONCEPCYJNY

Projekt koncepcyjny  uwzględnia ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i stanowi podstawę do akceptacji rozwiązań projektowych przez Inwestora przed opracowaniem projektu budowlanego.

 • Projekt zawierający koncepcję zagospodarowania terenu oraz projekty koncepcyjne poszczególnych obiektów, oparte na ramowym programie zamierzenia inwestycyjnego;
 • Wstępny projekt technologiczny;
 • Wizualizacje architektoniczne prezentujące przyjęte rozwiązania projektowe;

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany stanowi podstawę do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a także stanowi podstawę do wykonania dokumentacji wykonawczej.

 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu opracowany na mapie do celów projektowych oraz projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję i formę obiektu wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami wymaganymi prawem;
 • Inne projekty specjalistyczne np. audyt energetyczny, projekty technologiczne;

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

Pomoc Architekta w uzyskaniu decyzji administracyjnych oraz wymaganych prawem uzgodnień.

 • Stosownie do potrzeb uzyskanie oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków i odpadów oraz warunkach technicznych podłączenia do odpowiednich sieci;
 • Zebranie niezbędnych opinii, oraz wymaganych prawem uzgodnień;
 • Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę, skompletowanie niezbędnych dokumentów, wystąpienie w imieniu Inwestorao do urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji.

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy/techniczny jest opracowany na podstawie projektu budowlanego w celu możliwości realizacji inwestycji. Projekt jest dokumentacją pełnobranżową zawierającą rozwiązania  w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej oraz instalacyjnej sanitarnej i elektrycznej.

02

Zarządzanie inwestycją

Oferujemy usługi w zakresie doradztwa. Prowadzimy nadzory autorskie i koordynujemy inwestycje we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Pomagamy w uzyskaniu niezbędnych procedur administracyjnych. Sporządzamy opracowania przedmiarowe i kosztorysowe umożliwiające Inwestorowi uzyskanie informacji o kosztach inwestycji i jej zakresu rzeczowo- finansowego.

Wsparcie Architekta

PROCEDUTY PRZETARGOWE

Pomagamy w organizacji przeprowadzenia przetargu oraz udzielamy merytorycznej pomocy Inwestorowi w wyborze oferenta.

 • W szczególności uczestniczymy w naradach związanych z organizacją przetargu;
 • Pomagamy w opracowaniu regulaminu i warunków przetargu;
 • Uczestniczymy w procedurze przetargowej do ostatecznego roztrzygnięcia;
 • Pomagamy w wyborze oferenta.
/

NADZÓR AUTORSKI

Oferujemy nadzory autorskie pełnione przez projektantów, mające na celu kontrolę zgodności realizacji inwestycji z projektem w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

 • Uczestniczymy w naradach technicznych organizowanych przez Architekta, Inwestora lub Wykonawcę;
 • Uzgadniamy i oceniamy zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych przez Inwestora lub Wykonawcę robót.;
 • Udzielamy stosownych porad Wykonawcy i  wyjaśniamy wszelkich wątpliwości powstałe w toku realizacji inwestycji.

ODBIÓR BUDOWY

Uczestniczymy w pracach związanych z przeprowadzeniem procedur odbioru inwestycji, udziałem w komisjach, itp.

 • Sprawdzenie i ocena kompletności wymaganych prawem odbiorów końcowych;
 • Pomoc w przygotowaniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie;
 • Wystąpienie w imieniu Zamawiającego do urzędu z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie.
SKANOWANIE 3D

03

Skanowanie 3D

Oferujemy innowacyjne rozwiązania pomiarowe w technologii skanowania laserowego 3D dzięki, której otrzymujemy precyzyjne dane w postaci chmury punktów. Skanowanie laserowe to najszybszy sposób zebrania precyzyjnych informacji o obiekcie. Do pomiarów wykorzystujemy sprzęt najwyższej klasy umożliwiający rejestracje elewacji, złożonych konstrukcji, instalacji produkcyjnych i przemysłowych, miejsca wypadków i elementów wielkogabarytowych – dostarczając realistyczne i szczegółowe wyniki. Dostarczamy surowe dane w postaci chmury punktów jako wynik pomiaru skanerem laserowym oraz opracowujemy model 3D BIM wraz z materiałami 2D.

Pracownia Architektoniczna Kielce

Telefon

41 242 87 17

Email

studio@monopi.pl

Adres

ul. Zagnańska 71A
25-558 Kielce